Familieiværksætternes netværk

Fonden for Socialt Ansvar tilbyder kommuner og regioner, der har (eller er på vej til at tilbyde) Familieiværksætterne, deltagelse i et forpligtende netværkssamarbejde. Samarbejdet har til formål at fremme og styrke indsatsen i Familieiværksætterne herunder udveksle erfaringer samt stille viden, redskaber og metoder til rådighed for hinanden.

Aftale om netværkssamarbejdet

Det er med virkning fra marts 2017 lavet en ny aftale for samarbejdet om Familieiværksætterne. Samarbejdet udfoldes i en netværksbaseret form med deltagelse af kommunale og regionale aktører samt FSA. Netværket er åben for samarbejde med andre partnere/aktører som bidrager til opfyldelse af formålet.

I finder aftalen og bilag til aftalen som filer nederst på denne side.

Formål

Det er aftalens formål at beskrive grundlaget for samt formålet med samarbejdet om Familieiværksætterne (FIV). Samarbejdet har til formål at fremme, udvikle, fastholde samt kvalificere Familieiværksætter konceptet.

Sammensætning af netværket

Netværket består af fagprofessionelle fra kommuner og regioner, der er begyndt eller har besluttet at begynde implementering af Familieiværksætterne. Netværket kan invitere andre interessenter/fagprofessionelle. De deltager i forhold til et konkret tema eller emne.

Forankring

Samarbejdet er forankret gennem et FSA drevet sekretariat samt et Advisory board (beskrevet i bilag til aftalen).

Parternes bidrag

Parterne bidrager aktivt til efterlevelse af aftalens formål og værdier. Bidragene drøftes løbende i netværket i forhold til aftale om eventuelle fokusområder.

Generelt

Sekretariatet i Fonden for Socialt Ansvar og Netværket har til opgave at fremme, kvalificere samt udvikle konceptet Familieiværksættere – herunder justere/ændre indhold og rammer såfremt dette bliver nødvendigt.

Derudover at dele erfaringer og viden samt medvirke til at fastholde konceptet og sparring på konceptet og de overordnede rammer og indhold. Dertil kommer deling af metoder, materialer og redskaber. Disse stilles rådighed via FIV fagprofessionel hjemmesiden, som har log in.

Der er oprettet en lukket Facebook gruppe til brug for de fagprofessionelle.

Bidrag - Fonden for Socialt Ansvar

 • Drift af hjemmesider – offentlig og fagprofessionel
  • generel info, promovering og PR
  • udvikling, deling og brug af materiale og redskaber (fagprofessionel hjemmesiden)
  • oversigt over kommuner, der tilbyder FIV samt faglige kontaktmuligheder aktører (fagprofessionel hjemmesiden)
 • Drift af Facebook (offentlig side)
 • Støtte/sparring igangsætning eksisterende og nye kommuner
 • Oplæg om FIV – konferencer, temadage, infomøder, …
 • Facilitering og koordinering af 2 årlige netværksmøder
 • Opsamling og formidling af udbyttet i FIV – forældre såvel som fagprofessionelle
 • Vedvarende fokus på mulige tiltag, der kan bidrage økonomisk til udvikling af FIV (fonde, private virksomheder og offentlige midler)
 • Løbende vedligehold og udvikling af FIV (herunder overvejelser om udvidelse af FIV til at omfatte op til 6 års alderen)
 • Konceptbeskrivelse og drejebog - eventuelt med tilhørende introduktion
 • Medvirke til indsatser, tiltag, metoder og redskaber der støtter forældre/par i en udsat og/eller sårbar position
 • Deltagelse i netværk-/styregruppe for kommuner, som anvender konceptet

Bidrag - kommuner og regioner

 • Bidrage med metoder, redskaber og materialer til deling
 • Bidrage med viden og data om FIV forløb lokalt – eksempelvis forældredeltagelsen i FIV, succeser og særlig udfordringer, forældreudbytte, fagpersoners udbytte, …
 • Opmærksom på mulige kilder til finansiering af særlige tiltag
 • Deltage i netværksmøderne

Advisory board

Advisory board fungerer rådgivende og skal således sikre dialog om udvikling af og opbakning til aktiviteten/projektet både indholdsmæssigt og fagligt. Advisory board kan også vejlede og støtte i forhold til fundraising og andre forhold, som kan hjælpe aktiviteten/projektet videre. Advisory board skal også bidrage til at aktiviteternes resultater og dokumentation bliver formidlet bredt ud til omverdenen.

Sammensætning

Advisory boardets sammensætning bør afspejle fondens virke og tværsektorielle sigte gennem deltagelse fra forskellige sektorer. Herudover anses det for hensigtsmæssigt, at primære partnere/ bevillingsgivere/donorer har plads i gruppen. Advisory board optager maksimum 1 repræsentant fra hver partnerorganisation/bevillingsgiver/donor. Advisory boardets medlemmer udpeges af boardets formand og indstilles for FSAs bestyrelse på dennes møde i foråret. Advisory board medlemmer forpligtiger sig til at sidde i boardet 2 år ad gangen.

Økonomi

For at sikre den nødvendige grundlæggende support og facilitering af netværkssamarbejdet er der en årlig brugerbetaling for deltagende kommuner. Dertil kommer et opstartsbeløb for kommuner, som vil i gang med at bruge konceptet. Beløbene fastsættes hvert år og fremgår af bilag til aftalen samt på FIV fagprofessionel hjemmesiden. FSA arbejder derudover - i samarbejde med netværket og Advisory board - på at sikre yderligere finansiering af samarbejdet og udvikling af FIV generelt.

Justering af aftalen

Aftalen kan justeres og tilpasses efter input fra parterne. Nyeste version af aftalen findes på FIV fagprofessionel hjemmesiden.