Familieiværksætterne - en interessentanalyse

Det er vigtigt allerede i startfasen at have øje for de mange nyttige samarbejdsmuligheder i både den kommunale, regionale, private og frivillige sektor. Traditionelt er førstegangsfødende forældre kun i kontakt med et fåtal af fagprofessionelle, med mindre særlige helbredsmæssige eller psykosociale forhold gør sig gældende i graviditeten eller efter fødslen. Jordemødre og sundhedsplejersker har den altdominerende kontakt. Men i Familieiværksætterne træder en lang række andre fagfolk ind på scenen som led i den helhedsorienterede tilgang.

Erfaringerne viser, at det en god idé at foretage en systematisk ”screening” af samarbejdsmulighederne, så snart kommunen har besluttet at igangsætte Familieiværksætterne. Der er især behov for at afsøge samarbejdsfladerne i den private og frivillige sektor. Anbefalingen er, at I gennemfører en interessentanalyse.

Interessentanalysen har netop til formål at afdække, hvilke interessenter og aktører – både internt og eksternt i kommunen – der har interesse i Familieiværksætterne. Som udgangspunkt må det forventes, at mange aktører har interesse i denne indsats, og at de vil arbejde positivt for at fremme dens tilblivelse. Men der kan også være interessenter og aktører, som er mere skeptiske eller ligefrem har modstand mod Familieiværksætterne, fordi de forestiller sig, at indsatsen vil forstyrre eller forringe deres arbejdssituation.

Derfor er det vigtigt at analysere, hvilke personer og organisationer der kommer i kontakt med Familieiværksætterne. Det gælder ikke om at udelukke eventuelle skeptikere, men derimod om at afklare, hvordan indsatsens vision, mål og indhold kan gøres attraktive, nyttige og fordelagtige for så mange som overhovedet muligt. Interessentanalysen kan således også give et fingerpeg om potentielle interessekonflikter, som skal bearbejdes og så vidt muligt løses for at give indsatsen medvind.

Interessentanalysen har videre til formål at registrere, hvem der skal involveres direkte i Familieiværksætterne med hvilke funktioner og på hvilket niveau.

Interessentanalysen er desuden et godt støtteredskab, når der skal lægges en informationsstrategi for, hvilke interessenter og aktører der skal informeres hvordan og hvornår.

Samlet giver interessentanalysen et overblik over de interessenter, der er i spil med en vurdering af:

Hvilke forventninger de har til at deltage i Familieiværksætterne.

Hvilken betydning de vil have for Familieiværksætterne.

Hvilket udbytte de kan have af Familieiværksætterne.

Bemærk:I finder en skabelon til en interessentanalyse i hjemmesidens værktøjskasse. Ud over interessentanalysen indeholder værktøjskassen også en aktørliste til at registrere alle de personer, der kommer til at indgå i indsatsen.

(markeret med fed skal linke til excel-ark)