Hvor er samarbejdet forankret?

En af de allerførste udfordringer i Familieiværksætterne er den konkrete organisering af det tværgående samarbejde. Figuren viser et eksempel på, hvordan samarbejdet kan organiseres i praksis. Eksemplet er inspireret af de organisatoriske erfaringer, der er gjort i ”Familie med Hjerte”. Men eksemplet indeholder også forslag, der ikke er afprøvet direkte i pilotprojektet:

Indsæt figur: En tværfaglig organisationsmodel 

Den tværfaglige organiseringsmodel omfatter følgende samarbejdsorganer:

  • En overordnet styregruppe
  • En udøvende projektgruppe
  • En daglig projektledelse og projektadministration
  • En brugerrepræsentation

Den overordnede styregruppe i modellen er sammensat af strategiske ledelsesrepræsentanter fra samarbejdspartnere i den offentlige, private og frivillige sektor. Den offentlige sektor har i modellen repræsentation fra både kommunale og regionale samarbejdspartnere. Styregruppen har det overordnede ansvar for økonomistyring og tilførslen af de nødvendige ressourcer. Styregruppen er samtidig ansvarlig for den løbende kvalitetssikring og procesopfølgning af indsatsen i Familieiværksætterne.

I sammensætningen af styregruppen er det især vigtigt, at den kommunale repræsentant har formel beslutningsmyndighed på vegne af alle de ressortområder, der er involveret i samarbejdet, eksempelvis både sundhedsfaglige, socialfaglige og beskæftigelsesfaglige medarbejdere etc. En mulighed er også, at der vælges en styregrupperepræsentant fra hvert af de kommunale ressortområder. Uanset om der udpeges én eller flere kommunale repræsentanter, er det afgørende, at alle politisk-strategiske beslutningstagere tager fælles ansvar for at vedtage og indføre de organisatoriske og ressourcemæssige forandringer, som Familieiværksætterne medfører.

Det anbefales, at projektgruppen holder månedlige møder, indtil Familieiværksætterne er afprøvet på flere hold og har fundet sin lokale form.

Den daglige projektledelse og projektadministrationer et helt centralt omdrejningspunkt i Familieiværksætterne. Den daglige projektledelse og projektadministration har til opgave at styre og koordinere de mange praktiske beslutninger og funktioner i planlægningen og implementeringen af forældreuddannelsen. Projektledelsen og projektadministrationen udgør således en slags ”logistik-central”, der samler alle tråde i det tværgående samarbejde:

Indsæt skema fra gammel side...

I pilotprojektet Familie med Hjerte i Holstebro har projektledelsen og projektadministrationen været forankret i Sundhedsplejen, der også varetager funktionen som gruppeledere for alle forældreholdene. Det har været nærliggende ud fra den betragtning, at sundhedsplejerskerne er de fagprofessionelle, der har den bredeste faglige ekspertise og spiller den mest gennemgående rolle over for nye forældre – både i det traditionelle system og i Familieiværksætterne.

Men i pilotprojektet er der samtidig etableret en tværfaglig projektledelse, hvor Center for Socialt Ansvar som initiativtager og repræsentant for den private sektor har været en del af den daglige projektledelse.

Gode råd

  • Overvej lokalt, om det i jeres kommune er hensigtsmæssigt at etablere en tværfaglig projektledelse, der eksempelvis deles mellem en sundhedsfaglig og en socialfaglig repræsentant.
  • Overvej, om det i praksis vil styrke det tværfaglige samarbejde og opbakningen på ledelsesniveau, hvis projektledelsen varetages på tværs af ressortområder og/eller faggrupper i kommunen.
  • Drøft også fordele og ulemper ved at forankre den daglige projektadministration inden for Sundhedsplejen eller inden for andre ressortområder, for eksempel i regionen, i en privat eller frivillig organisation – eller måske i en uddannelsesinstitution med erfaring for kursus- og deltageradministration mv.
  • Overvej fordele og ulemper ved at etablere en brugerrepræsentation.